Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm 2024 Môn Sinh Học Của Trường THPT Thuận Thành Số 1 - Bắc Ninh

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2024

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 21/10/2023

  • Lượt xem: 35

Đây là đề khảo sát chất lượng đầu năm 2024 môn sinh học của trường THPT Thuận Thành Số 1 - Tỉnh Bắc Ninh. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2023.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Câu 1. Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kì giữa nhằm chuNn bị cho hoạt động nào sau đây?
A. Phân li nhiễm sắc thể
B. Nhân đôi nhiễm sắc thể
C. Tiếp hợp nhiễm sắc thể
D. Trao đổi chéo niễm sắc thể

Câu 2. Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?
A. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh.
B. Vận tốc lớn và được điều chỉnh.
C. Vận tốc bé và không được điều chỉnh.
D. Vận tốc bé và được điều chỉnh.

Câu 3. Ở động vật nhai lại, ngăn nào sau đây là dạ dày chính thức?
A. Dạ múi khế.     B. Dạ cỏ.     C. Dạ lá sách.     D. Dạ tổ ong.

Câu 4. Cônsixin có tác dụng cản trở sự hình thành thoi phân bào. Để gây đột biến đa bội người ta sử dụng cônsixin tác động vào chu kỳ tế bào ở
A. pha G2.     B. pha G1.     C. pha M.     D. pha S.

Câu 5. Một tế bào có kiểu gen AaBb. Ở kì đầu của nguyên phân thì kí hiệu bộ NST của tế bào là
A. AABB.     B. aabb.     C. AAaaBBbb.     D. AAAAbbbb.

Hy vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được nhiều mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...