Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Khám Phá

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học

Đề Thi Thử Đại Học

Tài Liệu Đại Học

Tài Liệu Ngoại Ngữ

Tài Liệu Trả Phí

Tất Cả Chuyên Mục

Liên Kết Khác

Logo

TopThiThu

Tài Liệu Miễn Phí

Đề Thi Thử Đại Học 2023 Môn Tiếng Anh Của Trường THPT Chuyên Đại Học Vinh Lần 1

Chuyên mục: Đề Thi Thử Đại Học 2023

Tác giả: Chưa cập nhật

  • Người đăng: Top Thi Thử Admin

  • Ngày cập nhật: 25/01/2023

  • Lượt xem: 188

Đây là đề thi thử đại học môn tiếng anh năm 2023 của trường THPT Chuyên Đại Học Vinh lần 1. Bao gồm 40 câu hỏi bám sát khung đề thi đại học năm 2022.

Trích dẫn một số câu hỏi trong đề thi như sau

Question 1:     A. heated     B. watched     C. laughed     D. danced

Question 2:     A. rice     B. flight     C. hint     D. mind

Question 3:     A. apprentice     B. objection     C. pollutant    D. traveler

Question 4:     A. modern     B. direct     C. lucky     D. eager

Question 5: ___________ I get, the more I realize what really matters in life.
A. Oldest     B. The oldest     C. More old     D. The older

Question 6: The coming of the Internet ___________ a dramatic change in people's leisure activities.
A. held on     B. took up     C. brought about    D. carried out

Question 7: You cannot enter the room ___________ you have the password.
A. because     B. unless     C. despite     D. if

Question 8: _______________ may develop if the drug is not properly used.
A. Complications     B. Surgeries     C. Check-ups     D. Exposures

Question 9: _____________ the new CEO of the company, she spent much time talking to every single employee.
A. Becoming     B. Having became     C. Have been become     D. Having become

Question 10: Martin is a great collector who possesses many _________ plates.
A. large Italian ceramic
B. Italian large ceramic
C. large ceramic Italian
D. Italian ceramic large

Hi vọng với đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh có thể luyện tập để đạt được mục tiêu trong kỳ thi đại học sắp tới.

Thảo Luận

Top Tài Liệu

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hoạt Động Gần Đây

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...